Politikai antropológia: a politika antropológiája (Political Anthropology: The Anthropology of Politics)

Authors: 
Book Title: 
Politikai antropológia. Szöveggyűjtemény.
Publication Type: 
Book Chapter
Year: 
1997
Pages: 
9-36
Publisher: 
Láthatatlan Kollégium-Osiris
Place of Publication: 
Budapest